Social responsibility

About Us

Social responsibility

Home Page*About Us*Social responsibility
קבוצת עזריאלי רואה חשיבות גדולה בקידום ערכי אחריות חברתית תאגידית, ובמסגרת זו הקבוצה תורמת, יוזמת ומבצעת פעילויות חברתיות וסביבתיות, שלא למטרות רווח, בנכסי החברה, לרבות בקניונים ובנייני המשרדים.

מיום הקמתה כחברה ציבורית החליטה הנהלת קבוצת עזריאלי להעמיד סכומי כסף משמעותיים לטובת קידום מטרות חינוכיות וחברתיות בישראל. הקבוצה בוחרת לעשות זאת באמצעות קרן עזריאלי ישראל שהינה עמותה פילנתרופית עצמאית שכל מטרותיה ופעילויותיה מיועדות לקידום חינוך, מחקר רפואי ומדעי, חברה, רווחה, אמנות ותרבות בישראל.

הקבוצה תורמת לקרן מדי שנה סכום של עד 1.5% מהרווח הנקי של החברה (עד לסכום של 14 מליון ש"ח בשנה). לאור הצלחתה העסקית של הקבוצה, הקרן והחברה הישראלית נהנים מסך תרומה מקסימלית.

קרן עזריאלי פועלת בשני מישורים עיקריים:
* הענקת תרומות לעמותות ומוסדות חינוך, מחקר ותרבות.
* הפעלת שתי תכניות חינוך משמעותיות:
- מכון עזריאלי להעצמה חינוכית הפועלת במעל 80 חטיבות ביניים ברחבי הארץ למניעת נשירה של תלמידים.
- תכנית עמיתי עזריאלי המקדמת מצוינות אקדמית ומנהיגות, באמצעות הענקת מלגות לתארים מתקדמים ולימודי פוסט דוקטורט בישראל והשבת הסגל האקדמי מחו"ל.

לפרטים נוספים על תכנית המענקים של קרן עזריאלי, ניתן לפנות לאתר הקרן: www.azrielifoundation.org.il